Zakres Czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164), notariusze dokonują następujących czynności notarialnych:

 • sporządzają akty notarialne, w tym między innymi:
  • umowy dokumentujące obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • umowy o dział spadku, zniesienie współwłasności (współużytkowania wieczystego, wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz o podział majątku wspólnego,
  • umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przedłużenia terminu wieczystego użytkowania,
  • umowy i oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, hipoteki),
  • oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz umowy określające sposób zarządu nieruchomością wspólną,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy o dożywocie oraz umowy renty,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • umowy zbycia spadku,
  • testamenty,
  • oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,
  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
 • sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • sporządzają poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczają oświadczenia stron, mogące mieć skutki prawne, wskazanej stronie przeciwnej,
 • spisują protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Spisują również protokoły (w tym protokoły dziedziczenia oraz protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu), w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.
 • sporządzają protesty weksli i czeków,
 • przyjmują na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzają, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzają inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W wypadkach określonych w ustawie Prawo o notariacie czynności notarialnych mogą dokonywać również zatrudnieni w tutejszej Kancelarii zastępcy notarialni.